Isuzu x Pop Tiny House szabályzat


ISUZU – Pop Tiny House Roadshow

Szelfizz & Nyerj nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik WAE Kft.  (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, a továbbiakban: Szervező) által szervezett ISUZU – Pop Tiny House Roadshow Szelfizz & Nyerj nyereményjátékra, amely a Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) mint a nyereményjáték lebonyolítója (a továbbiakban: Lebonyolító) által üzemeltetett online felületen, azaz ISUZU 4x4 Facebook oldalán és POP TINY HOUSE X ISUZU ROADSHOW Facebook eseményében (a továbbiakban: Szervező játékfelülete) érhető el. A játék továbbá az esemény társszervezője, a POP Holiday Turisztikai Kft. (székhely: 2628 Szob, Iskola utca 1/A  cégjegyzékszám: 13 09 214442 a továbbiakban: Társszervező) Facebook oldalán (a továbbiakban: Társszervező játékfelülete) is elérhető. A szabályzatban leírtak a Szervező játékfelületén és a Társszervező játékfelületén is érvényesek a résztvevőkre.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

·        a Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói;

·        egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint mindezek közeli hozzátartozói.

A játékból a Lebonyolító és a Társszervező kizárja azt a Játékost, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzat mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban (a továbbiakban: Adatvédelmi Tájékoztató) meghatározott hozzájárulását a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Lebonyolító és a Társszervező a Játékosnak külön értesítést nem küld.

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játékban a Szervező és Társszervező a jelen Szabályzatban meghatározott nyereményt sorsolja ki azok között, akik a Játék időtartama alatt a Szervező játékfelületén vagy a Társszervező játékfelületén elhelyezett Facebook poszttal kapcsolatban végrehajtják az alábbi aktivitást:  

Kommentben feltöltenek egy képet magukról, mely a Roadshow esemény helyszínek egyikén készült és a háttérben látszik az ISUZU modell és a Tiny House.  

A kommentben a következő hashtaget használják: #TinyHousexISUZU

3. A Játék időtartama

A Játék 2022. április 01. és 2022. április 10. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 20.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek, azok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik,

A Játékban azok vehetnek részt, akik

a) a Szervező játékfelületén és a Társszervező játékfelületén az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott Facebook profil adataik kezeléséhez a kért aktivitás kezelésével, mint ráutaló magatartással hozzájárulnak,

b) a 2. pontban megjelölt aktivitást a Szervező játékfelületén és a Társszervező játékfelületén valós azonosító adatokat tartalmazó Facebook profiljukkal belépve elvégezték,

c) a Játékban való nyerteskénti kisorsolásuk esetén a Lebonyolító és a Társszervező felhívására az Adatvédelmi Tájékoztatóban megjelölt kapcsolattartási adataik kezeléséhez hozzájárulást adnak az adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadásával, oly módon, hogy az adatok a Játékos érvényes személyazonosító okmányán szereplő adatokkal egyezőek legyenek, valamint nevük és a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerinti településük megnevezésének nyilvánosságra hozatalához hozzájárulnak,

d) az a)-c) pont szerinti adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési hozzájárulásukat fenntartják a Játék időtartama, a sorsolás, valamint a nyeremény átvételének ideje alatt.

 

5. Nyeremény

 

A jelen játékszabályzat feltételeinek megfelelő játékosok között a Lebonyolító 1 nyertest sorsol ki, aki a játék nyereményeként a Szervező és Társszervező által felajánlott következő termékeket kapják:

 

Termék: Páros hétvége (2 éjszakás tartózkodás) egy Tiny House-ban a nyertes által választott helyszínen
Db: 1
Irány Ára: 100.000 ft
 

A nyeremény 2 felnőtt és max 2 gyermek számára alkalmas, a nyertes által választott helyszínen található Tiny House-ban tölthető le a Dunakanyarban vagy Káptalantótin. A voucher 2022-ben érvényes, ebben az évben kell felhasználni. Május 01. és szeptember 30. közötti hétvégéken (péntek és szombat este) nem használható fel, a többi hétvégén látogatható.

 

A teljes játék ideje alatt összesen 1 (fő) nyertes kerül kisorsolásra, akivel egyidejűleg 1 darab pótnyertes kerül kisorsolásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereményekkel kapcsolatban felmerülő esetleges adókötelezettség teljesítése érdekében a Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító és a nyertesek kötelesek együttműködni. A nyeremény átadása során (annak körülményeire tekintettel) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 76. § (3) és (5) bekezdésében foglaltak az irányadók, azaz a verseny, vetélkedő során alkalmazandó rendelkezésekre tekintettel a juttatás utáni személyi jövedelemadó bevallási és befizetési kötelezettség a kifizetőt terheli. Kifizetőnek a Szervező és Társszervező minősül azzal, hogy a juttatás kapcsán további adóteher nem merül fel.  

A Szervező és a Társszervező az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményt a Játékban nem sorsol ki.

 

6. Sorsolás


A sorsolás 2022. április 11-én történik.

 

A nyertest és pótnyertest a Lebonyolító saját rendszerében, egy a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsolóprogram által sorsolja ki.

A sorsolás alkalmával Lebonyolító a nyereményhez 1 fő pótnyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. Amennyiben a pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Szervező és Társszervező tulajdonában marad.

 

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

7. Nyertesek értesítése

 

A nyerteseket a Lebonyolító a Játékra történő jelentkezéskor használt Facebook profilra küldött üzenetben értesíti, a sorsolás napján. A Lebonyolító a nyertes nevét adatvédelmi okokból nem teszi közzé nyilvánosan.  

A nyeremény felhasználásának részleteivel kapcsolatban a Társszervező kollégákkal kell felvennie a nyertesnek a kapcsolatot. Az elérhetőségeket a nyertes előzetesen megkapja a Lebonyolítótól Facebook üzenetben.

 

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval, a Szervezővel és a Társszervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben a kötelezettségüknek a Lebonyolító, a Szervező vagy a Társszervező ismételt felszólítása ellenére sem tesznek eleget, különösen, ha a nyereménnyel kapcsolatban határidőn belül nem jeleznek vissza és a nyeremény átvétele ezért meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető igénybe, és a Szervezőt, a Társszervezőt és a Lebonyolítót pedig az emiatt felmerült kárért semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes a nyereményt a Lebonyolítónak megküldött írásbeli nyilatkozatával visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 napon belül köteles tájékoztatni a Lebonyolítót.

9. Felelősség

 

A Játékra történő jelentkezések hiányosságáért (név-, cím- vagy egyéb elírás, fiktív adatok közlése, stb.), az ezekből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Lebonyolítónak, a Szervezőnek és a Társszervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező és a Társszervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, a Társszervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező, a Társszervező és a Lebonyolító nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel, a Társszervezővel vagy a Lebonyolítóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező, a Társszervező vagy a Lebonyolító által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek, a Társszervezőnek és a Lebonyolítónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami azokat a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb rendelkezések

 

A Szervező, a Társszervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Szervező hivatalos weboldalán.

https://www.isuzu4x4.hu/isuzu/hirek

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon privát üzenetet a márka hivatalos Facebook oldalára! Kérjük, hogy az üzenetben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2022. március 29.

Adatvédelmi tájékoztató az ISUZU - Pop Tiny House Roadshow Szelfizz & Nyerj nyereményjáték szabályzat elnevezésű nyereményjáték lebonyolítása során kezelt személyes adatokról.

 

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a személyes adatainak a WAE Kft.  által az ISUZU – Pop Tiny House Roadshow Szelfizz & Nyerj nyereményjáték lebonyolításához szükséges kezelésével kapcsolatos minden fontos információt megismerhessen.

 

Mit és miért kezelünk?

 

A játék során személyes adatai közül

a) kapcsolattartási adatként az Ön nevét, e-mail címét, illetve lakcímét, amelyet a nyeremény átvételére megjelölt, valamint

b) a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatként az Ön Facebook azonosítóját (Facebook ID), valamint a nyereményjáték során feltett kérdésre adott válaszokat, személyes adatokat kezeljük.

 

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében a játékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése, a sorsolás lebonyolítása, a nyertesek értesítése, a nyeremények átvételének lehetővé tétele.

 

Az adatkezelés további célja emellett abban az esetben, ha Ön a játék nyertese lesz,

a) az Ön neve és lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti település megnevezése tekintetében a nyertes személyének nyilvános – a sorsolás tisztaságának igazolását biztosító – bejelentése,

b) az Ön neve, a nyeremény értéke tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.  törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapuló törvényi kötelezettségek teljesítése.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Mediator Group Kft. által üzemeltetett a ISUZU 4x4 Facebook oldalon (a továbbiakban: Szervező játékfelülete) és a Pop Tiny House Facebook oldalán (a továbbiakban: Társszervező játékfelülete) történt regisztrációval, illetve a nyereményjátékban való részvételi jogosultságot igazoló adatok feltöltésével kifejezett – hozzájárulása, valamint a WAE Kft. mint a játék szervezője azon jogos érdeke, hogy a játék lebonyolításával kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse.

 

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik.

 

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

 

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő a WAE Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság utca 117., cégjegyzékszám: 13-09-174957, képviseli: Arató Márton, marketing gyakornok).

 

Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi

a) a játékot lebonyolító Mediator Group Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) amely a Játékfelületeket üzemelteti és a játékkal összefüggésben Önnel a kapcsolatot tartja. Az adatokat a Lebonyolító továbbítja a POP Holiday Turisztikai Kft. Társszervező (székhely: 2628 Szob, Iskola utca 1/A  cégjegyzékszám: 13 09 214442 képviseli: Izrael Norbert ) számára, akik a vouchert a nyertes nevére írják és a részletekkel kapcsolatban egyeztetnek a nyertessel.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Játékfelületen Ön által rögzített adatoknak önálló, a WAE Kft.-től független adatkezelője a Facebook Inc. (székhely: 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304) is, amely részese az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumánál tanúsított, az EU–USA közötti „Adatvédelmi pajzs” keretrendszernek. A Facebook Inc.-nek a Facebook közösségi portálon kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját az alábbi elérhetőségen érheti el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

A nyertes nevét a sorsolást követően a WAE Kft. nem hozza nyilvánosságra.

 

A nyertesek azonosító adatai az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben meghatározott körben és esetekben az adóhatóság részére átadásra kerülhetnek.

 

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk azok védelmében?

 

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A WAE Kft. a Mediator Group Kft. mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Játékfelületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

 

A személyes adatokat a WAE Kft. az Ön által történt feltöltésüktől

a) általában a nyertesek kisorsolását követő harmadik nap végéig,

b) a nyertesek esetében a nyeremény átvételétől számított nyolcadik év végéig kezeli, míg

c) abban az esetben, ha a WAE Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig kezeli.

 

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

 

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását a sorsolásig bármikor visszavonhatja: ebben az esetben az Ön adatait a játékból való egyidejű kizárása mellett töröljük. Hozzájárulását a sorsolást követően, de a nyeremény átvétele előtt is visszavonhatja: az adatokat ebben az esetben is töröljük, ugyanakkor ebben az esetben úgy tekintjük, hogy Ön a nyereményről lemondott.

 

Végül hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a WAE Kft. abban az esetben, ha WAE Kft. az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a WAE Kft. Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a WAE Kft.-nek azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

 

 

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

 

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.

 

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a info@wae.hu emailcímen a Játékfelületen megadott emailcíméről küldött e-mailben vagy a Játékfelületen a regisztrációnál használt Facebook profilról küldött üzenetben jelentse be.

 

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.